شعب پست بانک شعبه کد : 3533

هرات- جنب میدان جمهوریتلفن تماس : تلفن بانک: 5721022