شعب پست بانک شعبه کد : 2103542

میبد- خیابان امام_ پائین تر از آتش نشانیتلفن تماس : تلفن بانک: 7721050