شعب پست بانک شعبه کد : 2103533

مهریز- خیابان شهید مصطفوی خمینی ابتدای کوچه فرمانداری سابقتلفن تماس : تلفن بانک: 5226605