شعب پست بانک شعبه کد : 2103515

طبس- خیابان نواب صفویتلفن تماس : تلفن بانک: 4226517