شعب پست بانک شعبه کد : 2103524

ابرکوه- خیابان شهید صدوقی نرسیده به پمپ بنزینتلفن تماس : تلفن بانک: 6826464