شعب پست بانک شعبه کد : 2103881

کلاچای- خیابان خرمشهر ساختمان اداره پستتلفن تماس : تلفن بانک: 7558