شعب پست بانک شعبه کد : 2102834

ماسال- خیابان ولیعصر_روبروی اداره مخابرات تلفن تماس : تلفن بانک: 6330