شعب پست بانک شعبه کد : 2102879

شفت- خیابان ولی عصر_روبروی اداره آموزش و پرورشتلفن تماس : تلفن بانک: 2133