شعب پست بانک شعبه کد : 2102793

رودبار-بلوار امام خمینی- جنب کوچه شفاتلفن تماس : تلفن بانک: 4680