شعب پست بانک شعبه کد : 2102748

رشت-فلکه شهرداری_روبروی شهرداریتلفن تماس : تلفن بانک: 2222880

شعب پست بانک شعبه کد : 2103691

رشت-فلکه سبزه میدان_جنب مخابرات سرپرستی پست بانکتلفن تماس : تلفن بانک: 2236938

شعب پست بانک شعبه کد : 2102739

رشت- خیابان گلسار_اداره کل پستتلفن تماس : تلفن بانک: 7224957