شعب پست بانک شعبه کد : 2102766

آستانه اشرفیه- میدان امام خمینی روبروی حرمتلفن تماس : تلفن بانک: 6100