شعب پست بانک شعبه کد : 2102721

گنبد- خیابان شهید بهشتی روبروی بانک سپه مرکزیتلفن تماس : تلفن بانک: 2229679