شعب پست بانک شعبه کد : 2102703

علی آباد- خیابان امام رضا نرسیده به میدان ولایتتلفن تماس : تلفن بانک: 6119