شعب پست بانک شعبه کد : 2102671

بندرترکمن- خیابان آزادی تقاطع شهید لقمانی مجتمع اعتمادیتلفن تماس : تلفن بانک: 4230197