شعب پست بانک شعبه کد : 2102626

یاسوج- خیابان شهید هرمزپور_ساختمان سرپرستیتلفن تماس : تلفن بانک: 2231314