شعب پست بانک شعبه کد : 2102418

بردسیر- خیابان امام_روبروی مرکز بهداشت تلفن تماس : تلفن بانک: 5221099