شعب پست بانک شعبه کد : 2102499

کرمانشاه- میدان آزادی_اداره پست شهیدقندیتلفن تماس : تلفن بانک: 8240950

شعب پست بانک شعبه کد : 2103587

کرمانشاه- میدان آزادی ساختمان سرپرستیتلفن تماس : تلفن بانک: 8231011

شعب پست بانک شعبه کد : 2102504

کرمانشاه- چهارراه مدرس- به طرف میدان شهید گمنامتلفن تماس : تلفن بانک: 7234545