شعب پست بانک شعبه کد : 2102368

مریوان- خیابان شهید رجائی_جنب بازار تلفن تماس : تلفن بانک: 3221214