شعب پست بانک شعبه کد : 2104042

سنندج- خیابان شهداء- روبروی گرمابه رئوفتلفن تماس : تلفن بانک: 3227725

شعب پست بانک شعبه کد : 2102282

سنندج- سنندج- خیابان فردوسی- سه راه شهید نمکی پلاک 191تلفن تماس : تلفن بانک: 3234940

شعب پست بانک شعبه کد : 2102273

سنندج- خیابان امام روبروی استانداری تلفن تماس : تلفن بانک: 2276906