شعب پست بانک شعبه کد : 1253

اردل- بلوار شهداء تلفن تماس : تلفن بانک: 6222227