شعب پست بانک شعبه کد : 2103402

کبودرآهنگ- دور میدان امام تلفن تماس : تلفن بانک: 5224332