شعب پست بانک شعبه کد : 2103429

رزن- خیابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 6223930