شعب پست بانک شعبه کد : 2103334

میناب- میدان استقلالتلفن تماس : تلفن بانک: 2225737