شعب پست بانک شعبه کد : 2103316

قشم _بلوار امام قلی خان- بازار پردیش قشمتلفن تماس : تلفن بانک: 5242340