شعب پست بانک شعبه کد : 2103293

حاجی آباد_بلوار شهید بهشتی روبروی دبیرستان شهید حقانیتلفن تماس : تلفن بانک: 4225352