شعب پست بانک شعبه کد : 2103248

دلیجان_ خیابان امام- چهارراه طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 7277