شعب پست بانک شعبه کد : 2103189

نوشهر- خیابان فردوسی روبروی بانک کشاورزیتلفن تماس : تلفن بانک: 3276161