شعب پست بانک شعبه کد : 2103144

قائمشهر- خیابان ساری نبش کوچه نیماتلفن تماس : تلفن بانک: 5649089