شعب پست بانک شعبه کد : 2103135

رامسر- خیابان مطهری روبروی بیمارستان امام سجاد(ع) اداره پستتلفن تماس : تلفن بانک: 5224150