شعب پست بانک شعبه کد : 2103085

تنکابن- خیابان امام خمینی- قبل از میدان شهید شیرودی- ساختمان سه هامتلفن تماس : تلفن بانک: 4238490