شعب پست بانک شعبه کد : 2103031

بابل_ خیابان نواب صفوی جنب قنادی صدفتلفن تماس : تلفن بانک: 2220395