شعب پست بانک شعبه کد : 2103022

آمل- خیابان امام رضا روبروی پمپ بنزین ایمانیتلفن تماس : تلفن بانک: 3220010