شعب پست بانک شعبه کد : 2103004

نورآباد- خیابان شهید رجائی_جنب بنیاد شهید اداره پستتلفن تماس : تلفن بانک: 225643