شعب پست بانک شعبه کد : 2102956

الیگودرز- خیابان امام پائین تر از ساختمانpc مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 2228898