شعب پست بانک شعبه کد : 2102947

الشتر-خیابان آیت اله کاشانی نرسیده به مرکز سوئیچئینگ مخابراتتلفن تماس : تلفن بانک: 223906