شعب پست بانک شعبه کد : 2102938

ازنا- بلوار ولی عصر 12 متری دوم شهید لکتلفن تماس : تلفن بانک: 4224106