شعب پست بانک شعبه کد : 2103714

قزوین_ خیابان طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 2232717

شعب پست بانک شعبه کد : 2102228

قزوین- شهرصنعتی نبش کوچه تولی پرس بر خیابان سهروردیتلفن تماس : تلفن بانک: 2240225

شعب پست بانک شعبه کد : 2102187

قزوین- میدان آزادی دفتر پستی آزادیتلفن تماس : تلفن بانک: 2235769