شعب پست بانک شعبه کد : 2102219

تاکستان- خیابان امام جنب خوابگاه خواهران دانشگاه آزادتلفن تماس : تلفن بانک: 5230737