شعب پست بانک شعبه کد : 2102201

بوئین زهرا- خیابان پاسداران روبروی خیابان شیریتلفن تماس : تلفن بانک: 4228313