شعب پست بانک شعبه کد : 2102196

آبیک- بلوار طالقانی روبروی بانک کشاورزیتلفن تماس : تلفن بانک: 2829292