شعب پست بانک شعبه کد : 2102115

کازرون _ خیابان امام خمینی جنب آزمایشگاه دکتر توکلیتلفن تماس : تلفن بانک: 2214500