شعب پست بانک شعبه کد : 2102142

نورآباد- خیابان شهید مدنی- جنب چاپخانه جاودانتلفن تماس : تلفن بانک: 4223999