شعب پست بانک شعبه کد : 2102133

لامرد- خیابان کوثر روبروی اداره مخابرات شهرستانتلفن تماس : تلفن بانک: 5220021