شعب پست بانک شعبه کد : 2102092

فسا- خیابان حافظ روبروی سه راه سلمان فارسیتلفن تماس : تلفن بانک: 2216200