شعب پست بانک شعبه کد : 2102056

اقلید- خیابان طالقانی روبروی خیابان سعدیتلفن تماس : تلفن بانک: 4230900