شعب پست بانک شعبه کد : 2102047

استهبان- خیابان سلمان پائین تر از مسجد احمدیتلفن تماس : تلفن بانک: 4221100