شعب پست بانک شعبه کد : 2101954

زابل_ خیابان امام خمینیتلفن تماس : تلفن بانک: 2234975