شعب پست بانک شعبه کد : 2101936

ایرانشهر_ خیابان ابوذرتلفن تماس : تلفن بانک: 2222111