شعب پست بانک شعبه کد : 2101868

شاهرود- خیابان 22 بهمن_روبروی آتش نشانی تلفن تماس : تلفن بانک: 2238742