شعب پست بانک شعبه کد : 2101877

دامغان_ خیابان امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 5230303